آموزش پاسور و بازی 4برگ: در گروه های 2 و 3 و یا 4 نفره انجام می شود. و میتواند راهی برای کسب درآمد در سایت های دارای بازی کازینو باشد.

تعداد پخش کارت ها بین بازیکنان:

ابتدا هر فرد 4 برگ میگیرد. سپس 4 برگ هم وسط قرار داده میشود و بازی شروع میشود.

قوانین پخش کارت و نحوه ی شروع بازی 4برگ:

فقط در اولین نوبت برگ دادن،برگ به وسط ریخته میشود و در سایر مواقع، برگی به وسط ریخته نمی شود.
در میان برگهای وسط، نباید سرباز وجود داشته باشد.

در صورتی که سرباز آمد، آن برگ برگردانده شده و برگ دیگری جایگزین آن می شود.

شروع کننده ی بازی فردی است که زودتر از همه برگ گرفته است و یک برگ می اندازد.

اگر در بین برگهای وسط، برگ یا برگهایی وجود داشته باشد که مجموع عددی آنها 11 باشد، فرد مورد نظر آن برگها را برنده می شود.

images 2 - آموزش پاسور و بازی 4برگ ،راهی برای کسب درآمد
عکس پاسور

قوانین و مقررات بازی 4برگ :

 • سرباز تمام برگهای وسط را بر می دارد ، به جز شاه و بی بی.
 • شاه فقط شاه ، و بی بی فقط بی بی را میتواند بردارد.
 • در صورتی که بازیکنی بتواند تمام برگهای موجود در وسط را بردارد، به اصطلاح می گویند که سور زده است.
 • اگر بازیکنی تمام برگها را بوسیله سرباز بتواند بردارد، امتیاز سور نصیب او نمی شود.
 • در برگ آخر نمی توان سور زد.
 • در انتهای هر دوره بازی، اگر برگ یا برگهایی روی زمین مانده باشد ، تمام آن برگها به بازیکنی می رسد که آخرین برگ را برداشته باشد.

محاسبه ی امتیازات در بازی 4برگ :

 • هر آس یک امتیاز دارد.
 • هر سرباز یک امتیاز دارد.
 • برگ 2 گشنیز ، 2 امتیاز دارد.
 • برگ 10 خشت ، 3 امتیاز دارد.
 • هر فردی که بیشترین برگ گشنیز را برداشته باشد، به مجموعه امتیازات او، 7 امتیاز افزوده می شود.
 • در بازیهای بیش از 2 نفره ، اگر دو نفر بصورت مساوی بیشترین گشنیز را برنده شده باشند، 7 امتیاز گشنیز، نصیب فردی می شود که که کمترین گشنیز را خورده باشد
 • هر سور ، 5 امتیاز دارد.
 • در پایان ، هر فردی به امتیاز تعیین شده ( معمولا 100 ) برسد ، برنده نهایی بازی اوست. اگر بیش از یک نفر به امتیاز 100 یا بالاتر رسیده باشند و امتیازشان برابر باشد، بازی تا تعیین برنده قطعی ادامه خواهد داشت.